Dấy lên như một hòn ngọc blue ở cửa hướng nam của Thủ đô